Departure to Madurai

Departure to Madurai (10.09. 2015)